VAKANTE POSTE (2): KINDER- EN JEUGSORGWERKERS

Huis Van Heerde Kinder- en Jeugsorgsentrum (KJSS), Moorreesburg is ‘n program van BADISA, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes- en Suid-Kaap] en VGKSA [Kaapland].

Huis van Heerde Kinder- en Jeugsorgsentrum bied residensiële versorging, ontwikkelings- en terapeutiese dienste aan 70 sorgbehoewende kinders.

Aansoeke van gemotiveerde en dinamiese persone met ‘n positiewe lewensingesteldheid teenoor kinders en jeugdiges, word vir die volgende betrekkings ingewag:

INWONENDE KINDER- EN JEUGSORGWERKERS
Die aangewese kandidate sal regstreeks aan ‘n Maatskaplike Werker/ Lynbestuurder rapporteer en vir die volgende verantwoordelik wees: * Toesig en beheer oor ongeveer 14 kinders in ‘n huiseenheid * Fisiese versorging van die kinders * Emosionele versorging en sosiale ontwikkeling van die kinders binne ‘n terapeutiese omgewing * Opvoedkundige- en ontwikkelingsprogramme aanbied/ fasiliteer * Geestelike versorging/ ontwikkeling van die kinders * Gedragsbestuur van die kinders onder leiding van (en in noue samewerking met) die Maatskaplike Werker/ Bestuurspan * Beplanning en implementering van die sport- en ontspanningsprogram * Handhawing van ‘n  gestruktureerde dagprogram * Bevordering van gesinshereniging * Kinder- en Jeugsorgwerk Administrasie * Bate- en voorraadbestuur * Aktiewe deelname aan en bevordering van multi-dissiplinêre spanwerk

Aanstellingsvereistes: 

  • Die ideale kandidaat beskik oor ‘n geakkrediteerde Kinder- en Jeugsorgkwalifikasie. Geregistreer by die Raad op Maatskaplike Diensprofessies (SACSSP).
  • Kennis en ervaring van Kinder- en Jeugsorgwerk en Ontwikkelingsgerigte benadering
  • Goeie begrip en aanvoeling vir kinders is ‘n vereiste
  • Effektief kan organiseer is noodsaaklik
  • Gemaklik aansluiting kan vind by kinders van alle ouderdomme
  • Handhaaf goeie interpersoonlike verhoudinge
  • Die vermoë om Afrikaans vlot te praat, lees en skryf
  • Ervaring opgedoen by ‘n kinder- en jeugsorgsentrum,  sal as ‘n sterk aanbeveling dien.
  • Geldige Kode B-rybewys is sterk aanbeveling

Diensaanvaarding : 1 Maart 2019 of so spoedig moontlik daarna.

Vergoeding behels ‘n onderhandelbare salaris, aangevul deur ‘n mediese- en aftreeskema en ruim verlof.

Rig ‘n volledige CV, teen 21 Februarie 2019 aan:
Die Bestuurder, Huis van Heerde,  

e-pos: karenvb@heerde.co.za

(Posbus 31, Moorreesburg 7310)