Steinthal landgoed is ’n Artikel 21 Nie-winsgewende organisasie  
van die VGK in SA Kaapland Streeksinode

HOOF UITVOERENDE BEAMPTE

Aansoeke word ingewag vir genoemde pos en moet die Beheerraad van Steinthal Landgoed op of voor 12 April 2019 bereik.

SLEUTELPRESTASIE AREAS

Die posbekleër sal verantwoordelik wees vir:

Die bestuur van die hele Steinthal Landgoed infrastruktuur wat insluit alle geboue, munisipale dienste en die plaas. Hy/Sy sal die Beheerraad verteenwoordig op alle vlakke van besigheid, Sinodale werksaamhede en Staatsdepartemente waarby die organisasie belange het en/of lidmaatskap het. Die bestuur van die personeel en alle adminstratiewe funksies insluitende die finansiële administrasie is deel van sy/haar verantwoordelikheid. Die HUB rapporteer direk aan die Beheerraad en behartig alle sekretariële funksies van die Beheerraad.

Die suksesvolle kandidaat:

Is ’n geordende predikant of proponent van die VGK in SA en beskik oor goeie administratiewe en bestuursvaardighede, goeie kommunikasie en skryfvaardighede in beide Afrikaans en Engels, sal gekenmerk word deur ’n aangename persoonlikheid, voorbeeldig in lewenswandel, streng dissipline, selfstandige optrede en het die vermoë om in spanverband te werk. Ingesluit by u CV is die volgende dokumente verpligtend: Geldige Bestuurslisensie, Polisieklaring- sertifikaat en ’n afskrif van u Legitimasiesertifikaat. Die Profiel van die Werkgewer se Behoeftes is op aanvraag beskikbaar.

VERGOEDING

Volgens die Kaapland Streeksinode se salarisskaal, lidmaatskap tot ’n Mediese Fonds asook die Belhar Pensioenfonds. Behuising subsidie of behuising op die landgoed is onderhandelbaar en tot beskikking van die suksesvolle kandidaat.

RIG U AANSOEKBRIEF EN VOLLEDIGE CV MET DRIE REFERENTE AAN:

Die Beheerraad, Steinthal Landgoed, Privaatsak 4, TULBAGH 6820. TEL: 023-2300258

OF E-POS DIT AAN:

admin@steinthal.co.za

Kandidate wat gekortlys word, sal gekontak word.

DIENSAANVAARDING

01 Augustus 2019 of so gou doenlik daarna.