Geregistreerde Maatskaplike Werker, Paarl

BADISA Paarl is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-Kaapland) en VGKSA (Kaapland).

 Minimum vereistes: 

  • Diploma of graad in maatskaplike werk
  • Registrasie by die SA Raad van Maatskaplike Diensprofessies (SACSSP)
  • Geldige bestuurslisensie
  • Goeie mondelingse en skriftelike kommunikasievaardighede in Afrikaans en Engels

Bykomende vereistes: 

  • Kennis en vaardighede met betrekking tot kinder- en gesinsorg,
  • Kennis en vaardighede met betrekking tot statutêre prosedures en wetgewing
  • Kennis van vaardighede in al drie die metodes van maatskaplike werk
  • Vorige ondervinding by ‘n kinderbeskermingsorganisasie

Voorsien asseblief ‘n volledige CV en bewys van registrasie teen 30 September 2021 aan Mev. Amanda Smith by asmith@badisa.org.za.