Leraarspos: Parow-Panorama
NG Kerk Parow-Panorama is op soek na ‘n gelegitimeerde leraar van die NG Kerk van Suid-Afrika met uitgebreide ondervinding van alle areas/aspekte van die bedieningsveld. Die ideale kandidaat moet in staat wees om met ‘n gediversifiseerde leierspan in spanverband saam te werk. Hierdie Skrifgetroue en geïnspireerde prediker moet ook ‘n gemaklike preekstyl in Afrikaans en Engels kan handhaaf.

Klik hier vir die posbeskrywing en gemeenteprofiel. Aansoeke sluit 15 Maart. 

Maatskaplike werker: Villiersdorp
Die Beheerraad van Badisa Villiersdorp wag aansoeke in van gemotiveerde persone wat Badisa se waardes onderskryf. Die ideale kandidaat beskik oor ‘n kwalifikasie in maatskaplike werk en is geregistreer by die Raad vir Maatskaplike Diensberoepe. Leer meer oor die pos hier. Aansoeke sluit 8 Maart.

Bestuurder: Skiereiland
Badisa Skiereiland beskik tans oor die bogenoemde vakature. Die suksesvolle kandidaat beskik oor minstens vyf jaar toepaslike ervaring binne die kinder- en gesinsorgveld. Registrasie by die Suid-Afrikaanse Raad vir Maatskaplike Diensberoepe is verpligtend. Leer verdere vereistes en verantwoordelikhede hier. Aansoeke sluit 5 Maart. 

Stafverpleegster: Citrusdal
Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. ‘n Kwalifikasie as stafverpleegster en registrasie by SA Raad op Verpleging is noodsaaklik. Die ideale kandidaat moet ook bereid wees om 12-uur skofte, naweke en publieke vakansiedae te werk. Klik hier vir meer inligting. Aansoeke sluit 28 Februarie.