Badisa adverteer tans die volgende poste:

Badisa Trio – Maatskaplike werker, Bellville

Badisa TRIO het ‘n voltydse betrekking vir ‘n maatskaplike werker om Kinderbeskermingsdienste te lewer in die Bellville kantoor.

Minimumvereistes sluit in:

  • ’n graad of diploma in Maatskaplike Werk
  • registrasie by die Raad op Maatskaplike Diensberoepe
  • ’n geldige rybewys
  • Afrikaans en Engels sprekend
  • kennis en vaardigheid met betrekking tot statutêre prosedures
  • die vermoë om binne spanverband te werk

Die vergoedingspakket is binne Badisa-skale. Diensaanvaarding 1 Julie 2020. Sluitingsdatum 26 Mei 2020.

Rig aansoeke aan: Bellville Kantoor

A Hattingh, ahattingh@badisa.org.za, 082 806 0859

 

SENIOR MAATSKAPLIKE WERKER AS PROGRAMBESTUURDER VIR VAKKUNDIGE EN KINDERVERSORGINGSAFDELINGS

HERBERG KINDER- EN JEUGSORGSENTRUM, ROBERTSON

Die geskikte kandidaat beskik oor ‘n maatskaplike werk kwalifikasie en het toepaslike ervaring op seniorvlak. Ervaring in supervisie en in die opstel en bestuur van programme in ‘n Kinder- en Jeugsorgsentrum soos uiteengesit in Artikel 194 van die Kinderwet 38 van 2005 sal dien as aanbeveling

Salarisskaal onderhandelbaar, wat insluit ‘n mediese en aftreeskema en verlofvoordele gedurende skoolvakansies.

SLUITINGSDATUM VIR AANSOEKE: 31 Mei 2020

AANVANGSDATUM: So spoedig moontlik

Rig volledige CV, voltooide aansoekvorm, asook afskrifte van u identiteitsdokument, rybewys en registrasie as maatskaplike werker aan:

Die Bestuurder, Herberg KJSS,Posbus 205, Robertson, 6705

Tel: (023) 626 3140, Faks: (023) 626 3268

E-pos: sek@herberg.co.za