Verkiesingsfokus

Laat jou stem ‘n getuienis wees van jou geloof in God se visie vir Suid-Afrika.

Regverdigheid

Gelowiges stem vir sosiale geregtigheid.

Roeping

Speel ‘n aktiewe rol in die beweegrigting van SA

Rigting

Respek, erkenning, liefde en eenheid vir almal in ons land

Hulpbronne vir ‘n gelowige wat stem

Die verkiesing van 29 Mei 2024 bied ‘n geleentheid vir gelowiges om nie net te bid vir ‘n beter Suid-Afrika nie, maar om ook ‘n rol te speel in die bewerkstelliging daarvan. Mag ons ons geloof in dade omsit deur aktief deel te neem in die keuses van ons leierskap en sodoende ‘n beter toekoms vir almal na te streef.

Nasionale dag van gebed

Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke vra vir gemeenskappe regoor die land om op 5 Mei saam te bid vir ‘n vreedsame en regverdige verkiesing sodat God se wil in SA sal geskied.

Suid-Afrikaanse Raad van Kerke

Diensbare betrokkenheid

Die NG Kerk kan onder leiding van die SA Raad van Kerke en NFDI nasionale waarnemers van die 2024 Nasionale en Provinsiale verkiesings wees.

Kantoor van die Algemene Sinode

Vrywillige waarnemers

Die ASM stel ‘n proses voor vir Sinodes se oorweging: lidmate om te registreer as vrywillige waarnemers en gemeentes as ondersteuning vir OVK.

Kantoor van die Algemene Sinode

Liturgie vir 5 Mei

Die Algemene Sinode het liturgiese grondlyne vir ‘n erediens met voorbidding tot die algemene verkiesing in 2024 saamgestel wat hier afgelaai kan word.

Algemene Sinode

Ons rol as kerk

Ons as kerk leef in ’n bepaalde konteks en het ’n geleentheid om ‘n aktiewe rol in belang van ’n vreedsame en regverdige samelewing te speel.

Streeksinodes en taakspanne

Elke stem tel!

Maak seker dat jy jou kruisie kan trek op 29 Mei. Registreer om buite jou kieswyk te stem, doen aansoek vir spesiale stemme of om in die buiteland te stem.

Onafhanklike Verkiesingskommissie

‘n Praktiese preek voor die verkiesing

Die Sentrum vir Publieke Getuienis het ‘n waardevolle liturgie saamgestel vir predikante wat ‘n praktiese preek wil lewer voor die verkiesing. Hierdie liturgie bied ‘n struktuur en riglyn vir ‘n bedagsame en relevante boodskap oor die belangrikheid van die verkiesingsproses en die rol van geloof in ons burgerlike pligte.

Sentrum vir Publieke Getuienis

God roep ons om in moeilike tye vir Hom ’n lig te wees.

Ons is geroep om as gemeentes en saam met ander kerke te getuig van Christus se evangelie, sy geregtigheid en vrede. Om met gemeentes en gemeenskappe saam te werk in die verligting van nood en die bediening van hoop.

(Uittreksel: Ons Roeping 200+, Februarie 2024)

Verkiesing

Wat kan gelowiges doen?

Bevorder bewustheid

Kweek ’n bewustheid van die belangrikheid om te gaan stem – veral by jongmense. Elkeen se stem maak saak, al voel dit nie so nie. Om te stem moet nie bloot gesien word as ‘n burgerlike plig nie, maar ook as ons verantwoordelikheid as gelowiges om deel te neem aan die vorming van ‘n regverdige samelewing.

Wat kan gelowiges doen?

Fisiese hulp

Bied ‘n ondersteunende hand aan diegene wat hulp benodig om by die stembusse uit te kom. Dit sluit in die ondersteuning van pensioenarisse, armes en ander kwesbare groepe om toegang tot die stembusse te kry sodat hulle hul kruisie kan trek. Samewerking tussen gemeenskappe kan die toeganklikheid van die stemproses en deelname daaraan verbeter.

Wat kan gelowiges doen?

Waardegedrewe besluite

Gelowiges moet benadruk dat ‘n keuse van ‘n politieke party ‘n waardegedrewe besluit behoort te wees. Dit beteken dat gemeenskapslede se stem nie slegs deur die beloftes van politieke partye of partye se verkiesingsmanifeste beïnvloed moet word nie, maar dat die praktiese uitkomste van partye se beleid en hulle optrede ook in ag geneem moet word.