VGK Somerset-Wes: vakature – tentmaker leraarspos

Hiermee nooi die kerkraad van VGK Somerset-Wes gelegitimeerde leraars  en proponente wat belangstel in ‘n tentmaker-leraarspos uit om u belangstelling in sodanige pos aan ons bekend te maak met die oog daarop om ‘n nominasie-lys te help saamstel en ‘n beroep uit bring vir ‘n herder en leraar vir ons gemeente.

Die leraarpos is sedert Oktober 2017 vakant en die gemeente het ‘n behoefte daaraan om weer deur hul eie plaaslike herder en leraar verder begelei te word op hul verdere reis met God onderweg. Derhalwe wil ons in diepe afhanklikheid van die Here die pos so spoedig moontlik vul.

Belangstellendes kan ‘n bondige CV, vergesel van ‘n motiveringsbrief teen 8 April 2019 stuur aan die konsulent, ds. ARW de Klerk by  ds.arwdeklerk@icloud.com  of aan die scriba, br. George Johnson by  vgksomersetwes@gmail.com

Vergoedingspakket is onderhandelbaar.

Navrae kan gerig word aan die konsulent, ds.  ARW de Klerk by sel no. +27842223070 of aan die scriba, br. George Johnson by  084 547 1982