Die Sentrum vir Publieke Getuienis se taakspan het onlangs vergader om die werksaamhede van die sentrum in die lig van radikale veranderinge in ons konteks onder die vergrootglas te plaas. Dit het tot ‘n indiepte bespreking van ons huidige konteks gelei. Die feit dat ons uit verteenwoordigers van die NGK én die VGK bestaan, verruim die gesprek en het ons gehelp om inderdaad met ‘n ruim lens na die wêreld om ons te kyk. Klik hier om die belangrikste opmerkings In Afrikaans en Engels te lees.