NG Kerk in Suid-Afrika (Sinode van Wes-Kaapland): Saakgelastigde

Die pos van Saakgelastigde van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika (Sinode van Wes-Kaapland) word vakant op 1 Februarie 2022. Die sinode wag nou aansoeke om die pos van PSD (predikant in sinodale diens) in die Diensgroep vir Ondersteuningsdienste te vul.

Die sinode hoop om aansoeke te ontvang van leraars wat passievol is oor die rol van die kerk in die wêreld, maar ook oor vaardighede en kennis beskik om finansies te bestuur en ondersteuning te verleen aan ons gemeentes en bedieninge. Die sinode se belangrikste funksie is ondersteuning aan gemeentes. Daarom is dit belangrik dat die Saakgelastigde gemeentebediening verstaan en ook ‘n rolmodel is van diensbaarheid aan die Here.

Klik hier vir die volledige posbeskrywing en -vereistes. Stuur jou aansoek as een PDF-dokument aan ngkadmin@kaapkerk.co.za. Die aansoekproses sluit op Maandag 23 Augustus om 12:00.